ג בחשון תשע"ח / יום שני 23 אוקטובר 2017 | פרשת השבוע: לך לך
 
  הוסף למועדפים     הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - התלמוד הבבלי  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - התלמוד הבבלי
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 
 הדף היומי - התלמוד הבבלי הדף היומי - התלמוד הבבלי
 
 
מסכת סנהדרין דף ק  
  מסכת סנהדרין דף ק  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 13:39 ,16/05/2010
 
הדף היומי מסכת סנהדרין, דף ק': לא שרו לן עורבא ולא אסרו לן יונה רבא כי הוו מייתי טריפתא דבי בנימין קמיה כי הוה חזי בה טעמא להיתירא אמר להו תחזו דקא שרינא לכו עורבא כי הוה חזי לה...  


מסכת סנהדרין דף קא  
  מסכת סנהדרין דף קא  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 13:43 ,16/05/2010
 
הדף היומי מסכת סנהדרין, דף ק"א: שדעתו קצרה וטוב לב משתה תמיד זה שדעתו רחבה ואמר ר' יהושע בן לוי כל ימי עני רעים והאיכא שבתות וימים טובים כדשמואל דאמר שמואל שינוי וסת תחלת חולי...  


מסכת סנהדרין דף קב  
  מסכת סנהדרין דף קב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 13:46 ,16/05/2010
 
הדף היומי מסכת סנהדרין, דף ק"ב: ואף אחיה השילוני טעה וחתם דהא יהוא צדיקא רבה הוה שנאמר (מלכים ב י) ויאמר ה' אל יהוא יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב...  


מסכת סנהדרין דף קג  
  מסכת סנהדרין דף קג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:48 ,24/05/2010
 
הדף היומי מסכת סנהדרין, דף ק"ג: בגלל מנשה דלא עבד תשובה א"ר יוחנן כל האומר מנשה אין לו חלק לעוה"ב מרפה ידיהן של בעלי תשובה דתני תנא קמיה דר' יוחנן מנשה עשה תשובה <ל>שלשים ושלש...  


מסכת סנהדרין דף קד  
  מסכת סנהדרין דף קד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:52 ,24/05/2010
 
הדף היומי מסכת סנהדרין, דף ק"ד: מעמון ומואב ומקרבת את הרחוקים מיתרו דאמר ר' יוחנן בשכר (שמות ב) קראן לו ויאכל לחם זכו בני בניו וישבו בלשכת הגזית שנאמר (דברי הימים א ב)...  


מסכת סנהדרין דף קה  
  מסכת סנהדרין דף קה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:54 ,24/05/2010
 
הדף היומי מסכת סנהדרין, דף ק"ה: דקאתי מיהודה מואב סיר רחצי זה גחזי שלקה על עסקי רחיצה על אדום אשליך נעלי זה דואג האדומי עלי פלשת התרועעי אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע אם יבא...  


מסכת סנהדרין דף קו  
  מסכת סנהדרין דף קו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 14:56 ,24/05/2010
 
הדף היומי מסכת סנהדרין, דף ק"ו: מחליף ושרשיו מרובין ואפילו כל רוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו אלא הוא הולך ובא עמהן כיון שדוממו הרוחות עמד קנה במקומו...  


מסכת סנהדרין דף קז  
  מסכת סנהדרין דף קז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:01 ,24/05/2010
 
הדף היומי מסכת סנהדרין, דף ק"ז: אוכל לחמי הגדיל עלי עקב אמר רב יהודה אמר רב לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשל אמר לפניו רבש"ע מפני...  


מסכת סנהדרין דף קח  
  מסכת סנהדרין דף קח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:04 ,24/05/2010
 
הדף היומי מסכת סנהדרין, דף ק"ח: רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים על כן לא יקומו רשעים במשפט זה דור המבול וחטאים בעדת צדיקים אלו אנשי סדום אמרו לו אינם עומדין בעדת צדיקים...  


מסכת סנהדרין דף קט  
  מסכת סנהדרין דף קט  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:07 ,24/05/2010
 
הדף היומי מסכת סנהדרין, דף ק"ט: מאן נשדר נשדר בהדי נחום איש גם זו דמלומד בנסים הוא כי מטא לההוא דיורא בעא למיבת אמרי ליה מאי איכא בהדך אמר להו קא מובילנא כרגא לקיסר קמו בליליא...  


מסכת סנהדרין דף קי  
  מסכת סנהדרין דף קי  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:09 ,24/05/2010
 
הדף היומי מסכת סנהדרין, דף ק"י: וסתרתה למזיה כל דאתא חזיה הדר אדהכי והכי אבלעו להו איתתיה דקרח אמרה ליה חזי מאי קעביד משה איהו הוה מלכא לאחוה שוויה כהנא רבא לבני אחוהי...  


מסכת סנהדרין דף קיא  
  מסכת סנהדרין דף קיא  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:12 ,24/05/2010
 
הדף היומי מסכת סנהדרין, דף קי"א: מאי אמן א"ר חנינא אל מלך נאמן (ישעיהו ה) לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק אמר ר"ל למי שמשייר אפי' חוק אחד א"ר יוחנן לא ניחא למרייהו דאמרת...  


מסכת סנהדרין דף קיב  
  מסכת סנהדרין דף קיב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:15 ,24/05/2010
 
הדף היומי מסכת סנהדרין, דף קי"ב: קשיא איבעיא להו הודחו מאליהן מהו וידיחו אמר רחמנא ולא שהודחו מאליהן או דילמא אפילו הודחו מאליהן ת"ש הדיחוה נשים וקטנים אמאי ליהוי כהודחו מאליהן...  


מסכת סנהדרין דף קיג  
  מסכת סנהדרין דף קיג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 15:19 ,24/05/2010
 
הדף היומי מסכת סנהדרין, דף קי"ג: וליפרקיה דתנן הלקוח בכסף מעשר שנטמא יפדה כר"י דאמר יקבר אי הכי מאי איריא עיר הנדחת אפילו דעלמא נמי אלא לעולם בטהור וכגון דנפול מחיצות וכדרבא...  


  1    2    3    4    5   ...   76   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
     
  •  
  •  
     
  •  
  •  
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים