ט"ו בתמוז תשע"ט / יום חמישי 18 יולי 2019 | פרשת השבוע: פנחס
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - ההלכה היומית  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - ההלכה היומיתזמן ברכת הלבנה,אמירת וידוי בניסן ועוד
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

זמן ברכת הלבנה,אמירת וידוי בניסן ועוד    

זמן ברכת הלבנה,אמירת וידוי בניסן ועודסימן תכו - זמן ברכות הלבנה (המשך) - א. נכון שהאבל לא יברך ברכת הלבנה תוך ו' ימי אבלות. וכל זה אם ישאר לו זמן שיוכל לברך ברכת הלבנה לאותו חודש אחר האבל, אבל אם חושש שלא יוכל לברך על הלבנה אחר שבעה,

 סימן תכו - זמן ברכות הלבנה (המשך)
 
 
א. נכון שהאבל לא יברך ברכת הלבנה תוך ו' ימי אבלות. וכל זה אם ישאר לו זמן שיוכל לברך ברכת הלבנה לאותו חודש אחר האבל, אבל אם חושש שלא יוכל לברך על הלבנה אחר שבעה, יכול לברך תוך ז'. ורשאי לצאת מחוץ לביתו כדי לברך ברכת הלבנה בעשרה. (ילקו"י ז/קעג)
ב. מי שלא יכול לברך ברכת הלבנה עד ליל ששה עשר בחודש, אין לו לברך ברכת הלבנה בליל ט"ו לחודש, שיש בזה ספק ברכה לבטלה. ואף כשקורא הברכה בשם ומלכות מתוך הגמרא או הרמב"ם דרך לימודו, אסור. אך רשאי לומר ברכת הלבנה בלי הזכרת שם ומלכות. (יבי"א ו/לח)
ג. מי שבירך ברכת הלבנה בארץ ישראל לאחר שהגיע זמנה כאן, ונסע לחוץ לארץ במקום שעדיין לא הגיע זמנה, לא יברך שוב כשיגיע זמנה שם, שכבר יצא ידי חובת ברכת הלבנה לאותו חודש. (ילקו"י סוף שבת ה')
 
 
סימן תכט - אמירת וידוי בניסן
 
 
ד. שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום. ומכל מקום מותר לתלמידי חכמים ובני ישיבות להמשיך בסדר לימודם, כל שלושים יום קודם הפסח, ואינם צריכים להפסיק מסדר לימודם כדי ללמוד הלכות פסח, אך ראוי שילמדו הלכות אלו, להיות דברי תורה מחודדים בפיהם. (יבי"א ב/כב)
ה. כל חודש ניסן אין נופלים על פניהם, ואין אומרים וידוי. (ש"ע וראה בריש חזו"ע ח"ב)
ו. מנהג טוב לקרוא בכל יום, החל מראש חודש ניסן, פרשת הנשיא של אותו יום, וביום י"ג בניסן קוראים מתחילת פרשת בהעלותך, עד כן עשה את המנורה. ומנהגינו לקרוא מתוך החומש, ויש נוהגים לקרוא מתוך ספר- תורה (בלי ברכה). (חזו"ע ב/ב)
ז. אין מתענים תענית ציבור בחודש ניסן, אבל תענית יחיד מותר, חוץ מראש חודש ניסן ושבעת ימי הפסח, וטוב להחמיר שלא להתענות גם באיסרו חג. ולכן מותר להתענות ביום פטירת אב ואם, אף שאין תענית זו חיוב אלא מנהג. וכן מותר לחתן להתענות ביום חתונתו בניסן, אלא שבלאו הכי מנהגינו שאין החתן והכלה מתענים ביום חופתם. (חזו"ע ב/ג. יבי"א ג/ח סקי"ז. ויחו"ד א/פא, ד/סא)
ח. אין אומרים מזמור "יענך ה"', ומזמור "תפילה לדוד", ו"צדקתך צדק" בשבת, בכל חודש ניסן. (חזו"ע ב/ה)
ז. מנהגינו לומר "מזמור לתודה" גם בערב פסח וחול המועד פסח (חוץ משבת ויום טוב).(חזו"ע ב/ו)
ט. מצוה על כל אחד ליתן דמי קמחא דפסחא, הנגבים על ידי גבאי צדקה שבכל מקום ומקום, ולתרום כפי יכולתו עבור חלוקה לעניים, לצרכי החג. (רמ"א תכט/א)
 
 
סימן תל - שבת הגדול
 
 
י. שבת שלפני הפסח נקראת "שבת הגדול" מפני הנס שנעשה בו. וההפטרה בשבת זו "וערבה לה'", בין כשחל שבת הגדול בערב פסח, ובין כשחל קודם לכן. ואם יש מנהג ברור וקבוע באיזה בית כנסת שאין מפטירין אלא בפרשת השבוע, אין לשנות. (יבי"א ד/לט. יחו"ד א/ג)
יא. חובה קדושה להתאסף ברוב עם בבתי כנסיות, לשמוע דרשות רבני ישראל בשבת הגדול, בכל מקום ומקום. ועל הרבנים להורות לעם את הדרך אשר ילכו בה, בדיני פסח והלכותיו המרובים, ועריכת הסדר כמשפטו, לדעת מה יעשה ישראל, וירחיבו את הדיבור גם באגדה ובפירושי ההגדה. (חזון עובדיה חלק ב' עמוד יח)
יב. כשחל ערב פסח בשבת, יש להקדים את דרשת שבת הגדול לשבת שלפניו. (שם. ושו"ת יחוה דעת חלק א' סימן צא)
יג. יש נוהגים לומר אחר התפילה איש לרעהו "שבת הגדול שלום" או "שבת הגדול מבורך", ומנהג יפה הוא. (חזון עובדיה חלק ב' עמוד יח בהערה)
יד. ביום טוב עצמו דורשים בעניני החג באגדה. וראוי שהרבנים יקבעו זמן גם לשיעור בהלכה בעניני החג וחול המועד. (כף החיים סימן תל אות ד')
 
 
סימן תלא - זמן בדיקת חמץ
 
 
טו. הנזהר ממשהו חמץ בפסח מן השמים מסייעים בידו שלא יחטא כל השנה, ולכן קודם ליל י"ד בניסן נוהגים לנקות את כל חדרי הבית, שלא ישאר שם משהו חמץ. וכן את ילקוטי בתי הספר והתיקים של הילדים, ואינו צריך לבודקם לאור הנר, בליל ארבעה עשר בניסן. (הרמ"א סימן תלג סעיף יא. חזון עובדיה חלק ב' עמוד יט)
טז. זמן הבדיקה הוא כעשרים דקות לאחר השקיעה, ואסור לאכול פת או עוגה יותר מ- 54 גרם החל מחצי שעה קודם זמן הבדיקה, אבל מותר לאכול פת או עוגה פחות מ- 54 גרם, וכן פירות או ירקות, אפילו הרבה, וכן תבשיל אורז וכדומה, או תה או קפה. (חזו"ע ב/כ)
יז. גבאי בית כנסת שבדק בביתו, מותר לו לאכול אחר הבדיקה, אף על פי שעדיין לא בדק את החמץ שבבית הכנסת.
יח. אסור להתחיל במלאכה חצי שעה קודם זמן הבדיקה, ואסור להתחיל ללמוד מזמן הבדיקה [אפילו בלימוד שאר דברים]. אבל אם התחיל ללמוד לפני זמן הבדיקה, אין צריך להפסיק.
יט. שיעור הנאמר ברבים, אפשר לקיימו גם בליל י"ד, אף שנמשך שעות מספר, ועם סיום השיעור יזכירו לכולם לבדוק. (יחו"ד ב\נט. חזו"ע שם)
 
 
סימן תלב - דין ברכת הבדיקה
 
 
כ. אף על פי שאין מברכים על ספק מצוה מן התורה, מכל מקום על בדיקת חמץ מברכים אף שיש ספק אם יש חמץ בבית או לא. ולכן קודם שיתחיל לבדוק מברך ברוך אתה ה' אמ"ה אשר קדשנו במצותיו וציונו על ביעור חמץ. (מאור ישראל ריש פסחים). ואם עבר ובירך בלשון : "לבער חמץ", יצא.
כא. אסור לדבר בין הברכה לבדיקה, ואם עבר ודיבר טרם שהתחיל לבדוק בדברים שאינם מענין הבדיקה, צריך לחזור ולברך. ובאמצע הבדיקה רשאי לדבר בכל מה שיש בו צורך הבדיקה, אבל לא ישיח בדברים אחרים מתחילת הבדיקה עד סופה, כדי שיתן דעתו לבדוק יפה. ואם עבר ושח אף בדברים בטלים, אינו חוזר לברך, אחר שסוף סוף התחיל במצות הבדיקה. (חזו"ע ב/כו)
כב. אם התחיל לבדוק בלא ברכה, יברך כל זמן שלא סיים בדיקתו. (רמ"א סעיף א,)   
תגובה למאמר    תגובה למאמר
   הצג מאמרים נוספים של מערכת ברסלב ישראל
   חזור לדף הבית של הדף היומי - ההלכה היומית
לראש המאמר    לראש המאמר       שלח לחבר    שלח לחבר          שתף       גרסת הדפסה    גרסת הדפסה


 הצטרפו לרשימת התפוצה הצטרפו לרשימת התפוצה
 
 
  
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו כדי לקבל מדי שבוע את רשימת המאמרים החדשים באתר. המנוי חינם וניתן לביטול בכל עת. הקליקו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

   

 מאמרים נוספים בנושא זה מאמרים נוספים בנושא זה
 
 


  0 תגובות למאמר זה     

הוסף תגובההוסף תגובה    הוסף תגובה    

 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
  •  
     
  •  
  •  
     
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים