ה בכסלו תשע"ט / יום שלישי 13 נובמבר 2018 | פרשת השבוע: ויצא
 
dot  הוסף למועדפים   dot  הפוך לעמוד הבית  
 
   
    הירשם    |    התחבר
  
    החשבון שלי     מעקב הזמנות     עזרה
 
 
  המדינה שלי:  
  ארצות הברית   
 
   שפה:  
  עברית   
 
   המטבע שלי:  
  דולר ארה"ב   
 
   
עמוד הבית ברסלב יהדות משפחה וזוגיות חגים ומועדים רוחניות חברה סיפורים מהחיים
   הדף היומי - התהלים היומי     הדף היומי - שמירת הלשון     הדף היומי - שיחת היום     הדף היומי - ההלכה היומית             
 
  הצג את כל הקטגוריות...  
 
 
 
הדף היומי - התלמוד הבבלי  
 
דף ראשיהדף היומיהדף היומי - התלמוד הבבלי
 
  חיפוש מתקדם
   מאמרים
 
   חיפוש
 
            
 

 
 הדף היומי - התלמוד הבבלי הדף היומי - התלמוד הבבלי
 
 
מסכת מנחות דף צו  
  מסכת מנחות דף צו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 18:09 ,05/06/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף צו: מסוכן הוא ור' יהודה ור' שמעון בגמרא פליגי דיקא נמי דקתני ר' שמעון אומר לעולם הוי רגיל לומר שתי הלחם ולחם הפנים כשרות...  


מסכת מנחות דף צז  
  מסכת מנחות דף צז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 18:11 ,05/06/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף צז: לבזבזין או בשלא חיפה את לבזבזין ואמר ליה לא שנא ציפוי עומד ולא שנא ציפוי שאינו עומד לא שנא חיפה את לבזבזין ולא שנא לא חיפה לבזבזין...  


מסכת מנחות דף צח  
  מסכת מנחות דף צח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 18:47 ,13/06/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף צח: לא שנא הכי ולא שנא הכי מזבח כמה הוי חמשין ותמניא פלגיה דמזבח כמה הוי עשרין ותשעה מקרנות ועד סובב כמה הוו עשרין ותלתא...  


מסכת מנחות דף צט  
  מסכת מנחות דף צט  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 18:51 ,13/06/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף צט: בשלמא למאן דאמר צפון ודרום שפיר אלא למאן דאמר מזרח ומערב מכדי שלחן כמה משוך מן הכותל שתי אמות ומחצה ואמה דידיה...  


מסכת מנחות דף ק  
  מסכת מנחות דף ק  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 18:56 ,13/06/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף ק: בתוכה ושמא תאמר כשם שפיה צר כך כולה צרה תלמוד לומר (ישעיהו ל) העמיק הרחיב ושמא תאמר למלך לא הוכנה ת"ל (ישעיהו ל) גם היא למלך הוכן...  


מסכת מנחות דף קא  
  מסכת מנחות דף קא  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 02:33 ,17/06/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף קא: דמכלי שרת לא אשכחן דמיפריק ובעל מום היכא איקרי טמא דתניא (ויקרא כז) ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן לה'...  


מסכת מנחות דף קב  
  מסכת מנחות דף קב  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 02:36 ,17/06/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף קב: ואי בעי זריק וקתני דאינו מטמא טומאת אוכלין מאי לאו דפיגל בזריקה לא דפיגל בשחיטה אבל פיגל בזריקה מאי הכי נמי דמטמא טומאת אוכלין...  


מסכת מנחות דף קג  
  מסכת מנחות דף קג  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 01:14 ,19/06/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף קג: אלא שקבען בשעת נדר אבל בשעת הפרשה לא (דברים כג) כאשר נדרת ולא כאשר הפרשת איתמר נמי אמר רבי אחא בר חנינא אמר ר' אסי...  


מסכת מנחות דף קד  
  מסכת מנחות דף קד  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 01:17 ,19/06/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף קד: וההוא גברא על פלטר סמיך מאי הוי עלה אמר רב יוסף רבי יהודה מוריינא דבי נשיאה הוה ואורי ליה כשמעתיה דתנן רבי יהודה...  


מסכת מנחות דף קה  
  מסכת מנחות דף קה  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:36 ,19/06/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף קה: תחלה מן הצאן יביא כבש הואיל ופתח בו הכתוב תחלה מן העוף יביא תורים הואיל ופתח בו הכתוב תחלה אלמה תנן הרי עלי עולה יביא כבש...  


מסכת מנחות דף קו  
  מסכת מנחות דף קו  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:38 ,19/06/2011
 
השף היומי מסכת מנחות דף קו: ומרקיקין וקא קמיץ מחלות ארקיקין ומרקיקין אחלות שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר אם קמץ ועלה בידו מאחד על שניהם יצא והא איכא מותר שמן...  


מסכת מנחות דף קז  
  מסכת מנחות דף קז  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:43 ,19/06/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף קז: מוראה ונוצה והאיכא נסכים לשיתין אזלי והאיכא מנחת נסכים כיון דאיכא מנחה דאכלי כהנים מינה לא פסיקא ליה...  


מסכת מנחות דף קח  
  מסכת מנחות דף קח  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:46 ,19/06/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף קח: והכבשים והשעירים והמותרות והמעה כולהו כחזקיה לא אמרי לאנצויי לא חיישינן דכל חד וחד יומיה קא עביד כר' יוחנן לא אמרי לאיעפושי...  


מסכת מנחות דף קט  
  מסכת מנחות דף קט  
 
מאת מערכת ברסלב ישראל
תאריך פרסום: 17:49 ,19/06/2011
 
הדף היומי מסכת מנחות דף קט: ואמאי ליחזי היידן נפל היידן מת לוקח קא אמרת שאני לוקח דיד בעל השטר על התחתונה השתא דאתית להכי אפי' תימא עלייה דגריעה יד בעל השטר על התחתונה...  


  1    2    3    4    5   ...   50   קדימההבא
 
 
 
  
יעמדו על הברכה    ולהבדיל לע"נ:
  
 
מה אנחנו עושים ואיך אתם יכולים לעזור?
 
אין אנו פועלים לשום מטרות רווח ואיננו נתמכים משום גוף או ארגון.
כל פעילות האתרים נועדה אך ורק כדי לזכות את הרבים ולעזור לכל הפונים אלינו.
 
לחץ כאן כדי להיות שותף
  
 
 
 מבצעי היום בחנות מבצעי היום בחנות
 
 
 
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 
 
  •  
     
  •  
  •  
     
  •  
 
אחורה  1 2 3  קדימה
 
 
 הכי מדובר הכי מדובר
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 הכי נקרא הכי נקרא
 
 
 
 
Up  1 2 3  Down
 
 
 Facebook Facebook
 
 
 
 רשימת תפוצה רשימת תפוצה
 
 
 
הכניסו כתובת:   
 
   
 

 
   
 
 
פתח ארגז כלים